พลตรี มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

พันเอก ตุลธร นวพิตร
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายบริหาร)

พันเอก ฉกาจ ขันตี
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายวิชาการ)