วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66 เวลา 0830 วทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณ..คูน้ำสมคิด..โดยนำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และกำลังพล วทบ. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำความสะอาด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบ คูน้ำ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เสริมสร้างทัศนียภาพที่งามตาแก่ชุมชนโดยรอบ และผู้เดินทางผ่านไปมา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 29 ก.ย.66 เวลา 0800 วทบ. จัดพิธีรับ- ส่งหน้าที่ ผบ.วทบ. โดย พล.ต. ฉกาจ ขันตี ผบ.วทบ. ได้ส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ให้กับ พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ซึ่งรับตำแหน่ง ผบ.วทบ. ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ. โดยมี ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ กำลังพล วทบ. เข้าร่วมพิธี ฯ
พลตรี ฉกาจ ขันตี
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
พันเอก ชนะชัย พลเตชา
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (ฝ่ายบริหาร)
พันเอก นิพนธ์ บุญศิริ
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (ฝ่ายวิชาการ)