เอกสารตำราเผยแพร่
   การควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ร่วม
   ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ
   หลักนิยมกองทัพไทยสำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม
   กรรมวิธีเป้าหมายร่วม
   การเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการด้านข่าวกรองร่วม
   การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
   การปฏิบัติการข่าวสารร่วม
   การยุทธส่งทางอากาศและเคลื่อนที่ทางอากาศ
   การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
   กำลังกี่งทหาร และกำลังประชาชน
   ประวัติศาสตร์ทหาร สงครามฟอล์คแลนด์
   หลักพื้นฐานการปฏิบัติการร่วม
   หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม
   หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านกำลังพลร่วม
   หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านข่าวกรองร่วม
   หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านยุทธการร่วม
   หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม
   คู่มือการวางแผนการทัพ
   คู่มือ ยุทธศาสตร์กองทัพบก
   คู่มือการแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล